Prawo ochrony środowiska:

  • doradz­two w zakresie uzyskiwania pozwoleń i w za­kresie postępowań związanych z przeciwdzia­łaniem zanieczyszczeniom środowiska,
  • pomoc prawna dotycząca opłat za korzy­stanie ze środowiska i kar finansowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.