Zamówienia publiczne:

  • doradztwo na rzecz wykonawców występujących w postę­powaniach przetargowych oraz reprezento­wanie ich interesów przed zamawiającym,
  • reprezentowanie wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.