Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

2 listopada 2011 r.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 września 2011 r.o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Celem nowelizacji jest redukcja niektórych obowiązków nałożonych na obywateli i przedsiębiorców oraz niektórych barier prawnych, które dla obywateli i przedsiębiorców są najbardziej uciążliwe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zmiany aktów prawnych ustanawiających poszczególne obowiązki informacyjne. Zmiany polegają na zniesieniu niektórych obowiązków informacyjnych albo zmniejszeniu częstotliwości lub kosztów ich wykonywania, a także zniesieniu wybranych barier prawnych w prawie gospodarczym.
Niektóre propozycje polegają na wprowadzeniu możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego przez przekazanie informacji drogą elektroniczną jako alternatywy wobec postaci papierowej.

Przykładowe zmiany wprowadzone nowelizacją:

 • zmiany w Kodeksie pracy: wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców do spraw bhp w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektów;
 • zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych: wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości;
 • zmiany w ustawie o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego: zmiana w zakresie obligatoryjnego ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń wymaganych przez Kodeks postępowania cywilnego (publikowane mają być tylko ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji, gdy kodeks wyraźnie tak stanowi);
 • zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym: wprowadzenie obowiązku informowania ministra właściwego do spraw gospodarki przez sąd rejestrowy o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego;
 • zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: skrócenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek, zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o odprowadzonych składkach do ZUS i NFZ, skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek;
 • zmiany w ustawie o rachunkowości:
 • 1. zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z towarzyszącymi dokumentami w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” dla jednostek, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do rejestru sądowego przekazywane są automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  2. zastąpienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych wraz z towarzyszącymi dokumentami w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” obowiązkiem publikacji w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” dla jednostek nieobjętych przepisami KRS;
  3. zmiana w zakresie obowiązku składania do KRS sprawozdań finansowych i innych dokumentów instytucji kredytowych i finansowych, przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku publikacji w „Monitorze Polskim B”.

 • zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej:
 • 1. umożliwienie prowadzenia działalności przez obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.
  2. doprecyzowanie przepisów w zakresie likwidacji oddziału
  3. doprecyzowanie przepisów w zakresie utworzenia przedstawicielstwa
  4. zniesienie obowiązku dokonywania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych banków zagranicznych i instytucji kredytowych
  5. doprecyzowanie danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw
  6. ograniczenie rodzajów dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  7. zmiany w zakresie tłumaczenia dokumentów dołączonych do wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
  8. zmiany w zakresie obowiązku poświadczania dokumentów przez apostille albo legalizację
  9. określenie terminu na usunięcie braków formalnych wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

 • zmiany w ustawie o opłacie skarbowej: obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (z kwoty 6.713 zł do kwoty 1.000 zł).

Ustawa, co do zasady, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., przy czym część przepisów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, część z dniem 2 stycznia 2012 r. a część z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.