Marek Piekarczyk

Marek Piekarczyk

Marek Piekarczyk

radca prawny
partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył prawo w 2003 roku. Egzamin radcowski złożył w 2008 roku. Jest członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Marek Piekarczyk specjalizuje się sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i budowlanego, ze szczególnym naciskiem na prawo procesowe. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym także w sporach dotyczących kontraktów FIDIC.

Uczestniczył w wielu negocjacjach handlowych reprezentując uczestników inwestycji budowlanych, w tym między innymi w zakresie sporów dotyczących odstąpienia od umów o roboty budowlane, odszkodowania z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania tego rodzaju umów oraz o zapłatę kar umownych. W tym zakresie prowadził także z sukcesem dla swoich Klientów sprawy sądowe. Zajmuje się bieżącą ochroną interesów przedsiębiorców z branży budowlanej, w tym przygotowywaniem projektów umów cywilnoprawnych, ugód i porozumień. Uczestniczy także w spotkaniach mających na celu polubowne zakończenie sporów. Ponadto doradza także oferentom występujących w postępowaniach przetargowych oraz reprezentuje ich interesy przed zamawiającym.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.

KONTAKT
tel. (+48) 71 342 34 40
fax: (+48) 71 342 34 24
e-mail: m.piekarczyk@opwlegal.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.